Ocenianie

Odsłony: 2602

W Gimnazjum nr 6

oceniamy nowocześnie

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej.

 

Bazuje ono na elementach oceniania kształtującego polegającego na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się tak, aby nauczyciel mógł modyfikować dalsze nauczanie i aby uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

 

 

Cyfrowy zapis wraz ze słownym komentarzem
tworzą stopień szkolny:

niedostateczny (ndst.) „Coś już wiesz, ale jeszcze zbyt mało, żeby mieć podstawy do dalszej nauki. Musisz się zmobilizować do pracy, bo dotąd pracujesz zbyt mało. Stać Cię na więcej".

dopuszczający (dop.) „ Pierwszy sukces za Tobą. Zaliczyłeś niezbędne podstawy do dalszej nauki. A więc w drogę. Musisz jednak sporo popracować".

dostateczny (dost.) „To Twój następny sukces. Umiesz już dużo. Możesz podejmować coraz trudniejsze zadania".

dobry (db.) ,,Brawo, tylko tak dalej! Uwierz w siebie, możesz naprawdę dużo”.

bardzo dobry (bdb.) „Jesteś super. Pokazałeś, że na wiele Cię stać. Masz ogromną wiedzę. Jesteśmy z Ciebie dumni".

celujący (cel.) „Jesteś świetny. Stanowisz wzór dla innych. Wszyscy są z Ciebie dumni. Zapracowałeś na swój sukces".

 

NASZ DEKALOG OCENIANIA

1. Ocena nie jest karą,
za to, że uczeń np. niechętnie angażuje się w naukę lub życie społeczne szkoły.


2. Ocena jest informacją

o stanie osiągnięć ucznia, jego trudnościach lub uzdolnieniach dla niego, rodziców i nauczycieli.

3. Ocena jest motywacją do pracy,
ma zachęcać do dalszego wysiłku.

4. Ocena jest obiektywna,
to znaczy odzwierciedla aktualne osiągnięcia ucznia w stosunku do przyjętych stałych kryteriów, jednakowych dla wszystkich uczniów. Musi uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach PPP.

5. Ocena jest jawna,
a jej kryteria znane uczniom i rodzicom. Nauczyciel podaje je uczniom na pierwszych lekcjach, a rodzice mogą się z nim zapoznać na szkolnej stronie www.

6. Ocena jest samodzielna,
- na ocenę z przedmiotu nie ma wpływu ocena zachowania i odwrotnie.
Z przedmiotów artystycznych oraz w-f brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z zadań.

7. Ocena jest kształtująca,
tzn. składa się ze stopnia zapisanego cyfrą
i słownego komentarza nauczyciela wyrażonego ustnie lub w formie krótkiej recenzji pod pracą pisemną.

8. Komentarz (recenzja) oceny cyfrowej
jest wskaźnikiem do dalszej pracy
-
umożliwia doskonalenie metod i organizacji procesu uczenia się.

9. Ocenianie jest wszechstronne,
to znaczy, że powinno uwzględniać wiele aspektów pracy ucznia: wypowiedź słowną i pisemną, pracę samodzielną, sprawdziany i kartkówki, pracę zespołową
i aktywność na lekcji.

10. Od trybu wystawienia oceny
przysługuje uczniom prawo do odwołania

wg zasad określonych w Statucie i kontraktach przedmiotowych.